Notícies de la FVAAC

Daniel Claver Herrera reelegido Presidente de FVAAC

Daniel Claver Herrera reelegido Presidente de la Fvaac - Federació Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet

En la asamblea general que se realizó en el castillo de Alacuas el suecano Daniel Claver Herrera, fue de nuevo reelegido presidente para los cuatros años venideros al frente de la Federación Valenciana (FVAAC). Daniel Claver ya lleva al frente de esta Federación ocho años consecutivos.

Daniel Claver es popular por sus iniciativas personales a favor de la pólvora, es un amante incansable de la pirotecnia, y es junto a Pepe Nebot Peñarroja, componente de los pirotécnicos de EL HORMIGUERO 3.0, programa de ANTENA 3 Televisión, todo un gran profesional que lleva con la pólvora unos cuarenta años de experiencia.

FVAAC es la Federación más importante de la Comunidad Valenciana, alberga más de 50 Asociaciones Culturales con más de 7000 afiliados entre todas ellas.

Las asociaciones pertenecientes a esta Federación realizan durante todo el año recuperaciones tradicionales y ritos de fuego valenciano, modalidades reconocidas por la Generalitat Valenciana como son: la cordà, la passejà, el correfoc, y la despertà.

Cabe destacar que una de las asociaciones pertenecientes a FVAAC es poseedora de WORLD RECORDS GUINNESS por la traca aérea con cuerda más larga del mundo, nos referimos a la Asociación Cultural Amics del Coet de Sueca – Valencia.

FVAAC es pionera en la realización de cursos RG-CRE y CRE para la utilización de elementos pirotécnicos tradicionales en las modalidades reconocidas en la Comunidad Valenciana.

Colabora con el Ministerio de Industria y Energía y con la Conselleria de Gobernación y Justicia, en la formación para los responsables de grupo CRE.

Realizan charlas y campañas con la Policía Municipal de Valencia para el buen uso y prevención de accidentes pirotécnicos por los colegios en teórica y práctica de las categorías F1, F2, F3.

Actualmente FVAAC es la Federación con más certificaciones realizadas a miembros de asociaciones culturales tanto de RG-CRE como CRE en la Comunidad Valenciana.

INFORMACIO SOBRE LA NOVA NORMATIVA

Nova normativa del REIAL DECRET 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartuchería.

Publicada en el BOE Núm. 267 dissabte - 7 de novembre de 2015.

Extracte de la ITC 18 en les Pág. 105860, Pág. 105861, Pág. 105862 i Pág. 105863.

L'objecte d'aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l'ús d'articles pirotècnics per Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques, ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d'esdeveniments en els quals el tipus i la forma d'utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d'organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.

Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC 18 hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1.

Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

Les manifestacions festives amb ús d'artificis pirotècnics a què es fa referència en esta orde conjunta 1/2012, de 18 de gener, són les indicades en l'article 5 del Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell: "Correfoc" - "Corda" - "Passejá" - "Despertá" o qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes.

Una de les novetats mes importatns respecte a l'anterior es que degut al tipus i la forma d'utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d'organització i seguretat, i com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC 18 hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats, i será necesaria la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.

Solament s'hauran d'utilitzar artificis pirotècnics sense marcat CE, quan per raons constructives o funcionals s'hagen de fabricar expressament per a l'acte al que seran destints.

En aquest cas sera com anteriorment, sera necessari la resolució de l'autorització del Ministeri d'Indústria, per a fabricar, emmagatzemar i transportar aquests artificis sense marcat CE.

En els dos casos tant amb marcat CE com sense marcat CE, s'haurà d'adjuntar amb la sol·licitud a l'Ajuntament la relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total.

En el cas d'articles amb marcat CE, indicació de les categories i noms o números de catalogació.

Així mateix, esta Instrucció tècnica no serà aplicable en aquelles manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, en les que únicament s'utilitzen artificis amb marcat CE complint les instruccions indicades pel seu fabricant.

II JORNADA INFORMATIVA sobre ELS CRE I LA NOVA NORMATIVA EN PIROTÈCNIA NO PROFESSIONAL

El passat 10 de novembre de 2011 entrà en vigor la Instrucció Tècnica Complementària Nº 18 (ITC-18) del nou Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, que regula l’ús d’artificis pirotècnics exceptuats de l’àmbit de la Directiva Europea 2007/23/CE en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals amb participació de ciutadans sense acreditació de professional pirotècnic, com ara la “cordà”, la “passejà”, el “correfoc” i la “despertà”.

Per tal d’informar dels procediments i les mesures adoptades per esta Federació per a la correcta aplicació de la nova normativa i aclarir els dubtes ó inquietuds que puguen sorgir tant en associacions federades com no federades, en Ajuntaments, en comissions falleres, en clavaries o en qualsevol col·lectiu afectat, la FVAAC ha organitzat la II JORNADA INFORMATIVA sobre ELS CRE I LA NOVA NORMATIVA EN PIROTÈCNIA NO PROFESSIONAL per al proper 10 de DESEMBRE a la Sala d'Exposicions Joan de Joanes de BOCAIRENT, ubicada al C/ Vicente Blasco Ibáñez, Nº 9.

Està previst desenvolupar el següent programa a les 17:00h:

1.- INTRODUCCIÓ

-Benvinguda.

-Presentació d'autoritats.

-Objectiu de la jornada.

2.- RESUM DE LA NOVA NORMATIVA I ACCIONS DE LA FVAAC

-La Directiva Europea 2007/23/CE.

-El Reial Decret 563/2010 i la ITC-18.

-El Decret 19/2011 del Consell i la futura Ordre per a la formació de CRE.

-Implicació de la FVAAC en la defensa de les tradicions i costums valencianes.

3.- CONCEPTES FONAMENTALS

-Àmbit d'aplicació de la ITC-18

-Diferència entre CRE i RGCRE.

-Diferència entre participació activa i passiva.

-El Grup de CRE

-Procediment per a obtindre l'acreditació de CRE

-Possibilitats per a superar la formació de CRE.

4.- PAUSA

5.- ACLARIMENT DE DUBTES I COL•LOQUI

6.- CLOENDA DE LA JORNADA I PROJECCIÓ DE VIDEO FVAAC

La jornada serà totalment gratuïta, encara que, degut a la limitació de l’aforament es recomana que es confirme al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la l’assistència indicant un màxim de quatre assistents per cada entitat interessada, per poder garantir l’accés prioritari a tot aquell que haja confirmat l’assistència amb anterioritat en cas d’arribar a omplir-se la sala.